Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego ALL4U jest:
  Joanna Karpińska e-life wpisana do CEDiG, nr NIP 9551934341, nr REGON 812618119, zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Sprzedający za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
 4. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 §2 DEFINICJE

 1. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu ALL4U czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu, w tym użytkownik, który dokonał przedniego założenia konta w Sklepie 
 3. Sprzedający - Joanna Karpińska e-life z siedzibą: Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań, nr REGON 812618119, nr NIP 9551934341.
 4. Sklep: serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.all4u.com.pl 
 5. Administrator - Joanna Karpińska e-life z siedzibą: Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań, nr REGON 812618119, nr NIP 9551934341.

§ 3 KONTAKT

 1. Adres / siedziba przedsiębiorstwa: Joanna Karpińska e-life, ul. Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań. 
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@all4u.com.pl 
 3. Nr telefonu: 510 258 697
 4. Kupujący może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie. Mailowo w każdej chwili, telefonicznie od pn do pt w godzinach 09:00-18:00 oraz w sobotę 10:00-14:00.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są zdefiniowane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na osatczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Sklepu.

§ 5 REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

 1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Sklepie.
 2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie następujących informacji: 
  1. loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, 
  2. danych niezbędnych do realizacji składanych Zamówień, 
  3. Oświadczenia o akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”,
  4. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Sklepu, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość wpisania dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Sprzedający udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy kontakt@all4u.com.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
 6. Sprzedający może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie stanowi złożone przez Kupującego w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie jego (koszyka) zawartości.
 4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Kupujący wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Sprzedającemu. 
 5. Jeżeli Kupujący dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.
 7. Sprzedający w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Kupującego przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
  3. adresie pod którym Konsument może składać reklamacje,
  4. łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, koszty przesyłki oraz sposobie i terminie zapłaty
  5. sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej,
  6. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, 
  7. obowiązku dostarczenia przez Sprzedającego towarów bez wad,
  8. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  9. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 8. Sprzedający potwierdzi Zamówienie złożone przez Kupującego, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Kupującego, danych Zamówienia, w postaci:
  1. Danych Sprzedającego, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Sprzedającego,
  2. Danych Kupującego,
  3. Numeru Zamówienia,
  4. Listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi,
  5. Kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty,
  6. Informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu przedmiotu transakcji, 
  7. Kupujący w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.
 10. Sklep może kontaktować się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
 11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Kupujący może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@all4u.com.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
 12. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

§ 7 DOSTĘPNE  METODY PŁATNOŚCI / WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący powinien zapłacić Sprzedającemu za zakupiony towar w maksymalnym terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. 
 3. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:
  1. Przelewem na rachunek Sprzedającego w mBank: 78 1140 2004 0000 3402 7662 3557
  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  3. Szybki przelew (PayByLink) 
  4. Za pobraniem - przy dostawie towaru, 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 5. Zamówiony towar jest wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia. 
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 24 godziny od daty zaksięgowania wpłaty środków należnych za zamówienie wraz z kosztem dostawy (o ile jest wymagany).
 7. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski lub innego kraju w ramach EU (zgodnie z obowiązującym na Stronie cennikiem dostawy).
 8. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Niezależnie od tych przepisów Sklep umożliwia dokonanie zwrotu, odstąpienie od transakcji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania rzeczy. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych kontaktowych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został  poinformowany o decyzji Konsumenta w zakresie wykonania prawa do odstąpienia od umowy,
  2. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z realizowanym zwrotem;
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego,
  4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  5. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
  8. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9 REKLAMACJE I GWARANCJA 

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za zasadne.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego wskazany w §2 niniejszego Regulaminu. 
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROZSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących instrumentów:
  1. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  2. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Przedsiębiorca Joanna Karpińska e-life z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Jasna Rola 42/46, 61-609 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 812618119, NIP 9551934341. 
 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.
 3. Inspektorem ochrony danych w Serwisie jest Pan Wojciech Bednarski, adres e-mail: kontakt@all4u.com.pl. 
 4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu: 
  1. Świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  2. Rozliczenia płatności za Usługi, 
  3. Dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za produkty / usługi, 
  4. O ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach / usługach Sklepu (cel marketingowy/newsletter),
  5. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
  6. Weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. Obsługi reklamacji i zgłoszeń dotyczących realizacji zamówienia,
  8. Wsparcia technicznego,
  9. Prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
 5. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Kupującego podmiotom trzecim (zwanych dalej: Podwykonawcami Sklepu). W związku z tym przedmiotowe dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Sklepu na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Sklepem a Podwykonawcami Sklepu. Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych Kupującego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 6. Dane osobowe Kupującego, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych Kupującego poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zamówionej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Sklepu posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez ze Sklepem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep, w związku z którą przedmiotowe dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej ze Sklepem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep. Natomiast dane osobowe Kupującego utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Kupujący posiada prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Kupującego zgody.
 9. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Kupującego ze Sklepem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Sklep działań na żądanie Kupującego oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Sklep ciążącego na Sklepie obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez Kupującego wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Sklepowi informowanie Kupującego o nowych ofertach i promocjach.
 11. Kupujący może podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Kupujący wyrazi na to zgodę.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. z późniejszymi zmianami. 
 2. Umowa kupna-sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Joanna Karpińska e-life i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Joanna Karpińska e-life.

Aktualizacja: 20.05.2020

Joanna Karpińska e-life

 


 

DLACZEGO MY?

Bezpieczne pakowanie

Każde zamówienie pakujemy w dopasowane kartony

i zabezpieczamy na trudy podróży. 

Szybka wysyłka

Produkty zamówione w dni robocze do 13:00

będą u Ciebie już następnego dnia. 

+48 510 258 697

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godz. 09:00 - 18:00

7 dni w tygodniu.

21 dni na zwrot

Zamówione produkty bez problemu możesz zwrócić

21 dni od daty dostawy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl