Regulaminy konkursów

Regulamin konkursu „Potteromaniak” z dnia 31-03-2022 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku, zwanego dalej Konkursem, jest firma Joanna Karpińska e-life, z siedzibą na ul. Jasna Rola 42/46; 61-609 Poznań, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany w jakikolwiek zakresie przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie @all4u.2020 (zwanej dalej Fanpage).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin, zwane dalej Uczestnikiem, bądź osoby niepełnoletnie po uprzednim wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego. 
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź w przypadku braku pełnoletności posiada zgodę opiekuna prawnego;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani w żaden sposób powiązani współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla 3 (trzech) osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami są: 
  1. Lampka Harry Potter kociołek zmieniająca kolory - https://all4u.com.pl/pl/p/Lampka-Harry-Potter-kociolek-USB/488 
  2. Zeszyt, notatnik Harry Potter & Sirius - https://all4u.com.pl/pl/p/Notes-kolonotatnik-3D-Harry-Potter-Sirius/569 
  3. Zestaw szkolny 5w1 Harry Potter - https://all4u.com.pl/pl/p/Zestaw-Szkolny-5w1-Harry-Potter-Gryffindor-/574 
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu @all4u.2020
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne świadczenie, bądź nagroda innego rodzaju.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego, zwanego dalej: Postem Konkursowym na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/all4u.2020/ 
 2. Konkurs trwa od dnia 31-03-2022 r. godz. 21:30 do 07-04-2022 r. godz. 21:30

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika jest:
  1. Polubienie Posta Konkursowego,
  2. Napisanie w komentarzu jaki magiczny eliksir chciałbyś/łabyś stworzyć, opisz jego działanie i podaj jak byś go nazwał/a.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/all4u.2020/  

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Nagrodę zdobędą 3 (trzej) Uczestnicy, którzy w momencie zakończenia konkursu zgromadzą najwięcej reakcji “Lubię to! / Super / Ha Ha / Trzymaj się / Wow / Przykro mi / Wrr” pod swoim komentarzem do Posta Konkursowego. 
 4. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu oraz zliczenia reakcji wymienionych w punkcie poprzedzającym dla komentarzy do Posta Konkursowego. 
 5. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 (trzech) Uczestników z największą liczbą zgromadzonych reakcji “Lubię to! / Super / Ha Ha / Trzymaj się / Wow / Przykro mi / Wrr” pod komentarzami do Posta Konkursowego w momencie zakończenia konkursu tj. 07-04-2022 r. O godzinie 21:30.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do Posta Konkursowego na Fanpage.
 8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage - wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres korespondencyjny;
  3. numer telefonu;
  4. adres mailowy;
 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody, w takiej sytuacji Organizator wyłoni kolejnego uczestnika spełniającego warunki konkursu.
 10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31-03-2022 r. i obowiązuje do 15-04-2022 r. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Sklep all4u 

DLACZEGO MY?

Bezpieczne pakowanie

Każde zamówienie pakujemy w dopasowane kartony

i zabezpieczamy na trudy podróży. 

Szybka wysyłka

Produkty zamówione w dni robocze do 13:00

będą u Ciebie już następnego dnia. 

+48 510 258 697

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godz. 09:00 - 18:00

7 dni w tygodniu.

21 dni na zwrot

Zamówione produkty bez problemu możesz zwrócić

21 dni od daty dostawy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl